Hírlevél

Értesüljön új kiadványainkról, ajánlatainkról email-ben!

Kapcsolat

Telefon: (06-1) 236-1105

Fax: (06-1) 236-1101

Email: info­@­emb.hu

További címek...

EMB Radio
Az EMB Rádióban részleteket hallgathat meg a kiadványainkban megjelent zenékből. Ha valamelyik felkelti a figyelmét, kattintson a futó feliratra, hogy további információkhoz jusson a műről.
Csicsergő zenei előképző

Zeneiskolai kották, zenepedagógiai hírek

Digitális tankönyvtár

Örömmel adunk hírt arról, hogy számos régebben kiadott könyvünk megtalálható a Digitális tankönyvtárban. (Schoenberg: A zeneszerzés alapjai; Gárdonyi: Elemző formatan; Nagy: Partitúraolvasás, partitúrajáték; Ligeti: Klasszikus összhangzattan)

Válaszd a zenét!

Válaszd a zenét - tedd életed részévé. Ezt a jelszót tűztük zászlónkra az idén.

Ma már bárhol vagyunk is, zene vesz minket körül. Sokkal intenzívebben és folyamatosabban érnek minket zenei ingerek, mint elődeinket valaha is a történelem során. De vajon milyen a viszonyunk a zenével? Passzív-e vagy aktív? Csak fogyasztjuk, vagy műveljük is?

Mi az EMB-nél tudjuk, hogy zenélni öröm. Olyan öröm, amely meg is sokszorozódik azáltal, hogy másoknak játszunk. A jó zene művelése révén ráadásul egyedülálló képességeknek és értékeknek is a birtokába jutunk: a koncentráció, a nyitottság, az érzékenység, a másokra figyelés, az együttműködés értékéhez.

Célunk, hogy kiadványaink révén minél több gyereket, fiatalt és felnőttet segítsünk a zenélés örömének és értékének megtapasztalásához. 

A kortárs zene arcai a zenepedagógiában

Az Editio Musica egyik büszkesége Kurtág György Játékok című zongoradarab-gyűjteményének egyre gyarapodó sorozata. Mellette most két újabb, „rokon” kiadvánnyal  gazdagodik a kiadó katalógusa: Bali János izgalmas és inspiráló műve, a Bevezetés az avantgárdba furulyásoknak, valamint Orbán György kétkötetes, minden ízében egyéni műve, a Kétágú síp ― alcíme szerint: „Zongoradarabok haladóknak a polifónia gyakorlására”.

A három vállalkozás, a lényeges különbségeken túl (terjedelem, apparátus, „célközönség”) fontos közös vonásokat is mutat. Ilyen például a múlt zenéivel való intenzív kapcsolat, vagy az improvizatív elemek hangsúlyozott jelenléte de leginkább az, hogy a pedagógiai célon messze túlmutatva, jelentékeny, izgalmas és félreismerhetetlenül egyéni hangú kompozíciók sorával gazdagítják a kortárs zenei repertoárt. 

Tovább...

Papp Károlyné, Spiegel Marianna: Alapfokú szolfézstanítás a gyakorlatban

Kiváló kötettel gyarapodott a zenepedagógiai, módszertani szakirodalom.

Címében ugyan a szolfézstanítás gyakorlatát jelöli meg, a kötet azonban nemcsak a szolfézstanítás, hanem a zenetanítás korszerű kézikönyve lehet, s nemcsak alapfokon.

A szerzők a zeneoktatás több területén és szintjén is sok évtizedes gyakorlattal rendelkező, kiváló pedagógiai eredményeket felmutató tanáregyéniségek, akik nemcsak a jó tanár, hanem a felkészült szakember példáját is mutatják.

Nehéz feladatot vállaltak, hiszen hasonlóan összegző, a magyar zeneoktatás filozófiai-pedagógiai alapjait tisztán felmutató, s ahhoz kapcsolódóan módszertani-gyakorlati utakat és összefüggéseket bemutató kötet – mondjuk ki: módszertankönyv – nem véletlenül hiányzik az elmúlt időszak kiadványai közül. Az a sokrétű tanári munka ugyanis, amelyet a szolfézstanítás igényel, nehezen összegezhető, rendszerezhető. A szerzők arra vállalkoztak, hogy az ismereteik és tapasztalataik szerinti legfontosabb zenepedagógiai alapelveket idézzék vagy megfogalmazzák, s ehhez kapcsolódóan rendszerbe foglalják a tanítás és a készségfejlesztés gyakorlati lehetőségeit.

Az idézetek elsősorban Kodály Zoltán zenepedagógiai vonatkozású írásaiból, valamint Dobszay László A hangok világa című tankönyvsorozatának Útmutató köteteiből valók. A mély szakirodalom-ismeretről tanúskodó, az idézett gondolatokat szövegösszefüggéseiben közreadó válogatás kiválóan alkalmas az olvasó tájékozottságának gazdagítására. Különösen igaz ez Kodály kevésbé ismert írásai, azokból a szolfézstanítás szempontjából fontos elemek kiemelésére, valamint Dobszay zenepedagógiai megállapításai, módszertani útmutatásai szakszerű értelmezésére. Idézik a szerzők zenepedagógiánk több kiváló személyiségének gondolatait is, a hangszertanítás és az általános pedagógia szakterületén tevékenykedők szakmai véleménye pedig erősítően hat a zenetanítás komplexitásában hívő szakemberekre.

A kötet szerzői vallják: zenét kell tanítani szolfézsórákon is, miközben a növendékek elméleti ismereteinek gyarapítása, készségeinek fejlesztése a kiemelt feladat. A Dobszay-féle kitűnő alapgondolat, a zenei teljesség jelenléte a zeneórákon a stílusérzéket fejleszti, és a stílusismeretet gazdagítja, s egyben olyan zenei nyelvi környezetet ad, mely ideális az élményt adó, aktív muzsikálás folyamatos gyakorlatára is. Ennek a körforgásnak – a teljes zenéből kiinduló, bizonyos elemeket kiemelő, tudatosító és gyakoroltató, majd a zenéhez visszatérő folyamatnak – a megvalósításához ad utakat a kellő pedagógiai körültekintéssel összeállított és módszertanilag rendkívül gazdag kötet. A szakkönyv a szolfézstanítás módszertani alapjainak bemutatásakor kitér a hangszer- és szolfézstanítás kapcsolatára is.

Kiválóan alkalmazható módszertankönyvként e kötet a zenetanárjelöltek képzésében, hiszen részletesen tárgyalja a szolfézstanítás feladatait: a daltanítás és a zenei elemek tanításának folyamatát, a készségfejlesztés lehetőségeit, a zenei ismeretek tanításának módozatait, valamint a készségek és ismeretek alkalmazásának tanári feladatait. Mindezt rendkívül gazdag zenei és szemléltető anyag közzétételével teszi, világosan megfogalmazott utakat és lehetőségeket megmutatva a tanárjelöltnek.

A már pályán lévő tanár pedig a könyvet forgatva felfrissítheti módszertani gyakorlatát, melyre – valljuk be – gyakrabban lenne szükség. S persze a megerősítés is fontos: ha a szerzők zenepedagógiai elképzeléseivel és gyakorlati megoldásaival rokon módon tanít valaki, ennek felismerése megerősíti napi tevékenységében.

A könyv tartalma nemcsak az alapfokú oktatásra vonatkozik: szemléletmódja továbbvihető, módszertani folyamatai pedig behelyettesíthetők a középfokú oktatás tananyagával is.

A kötet megrendelője és kiadója, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete jelentős módon járult hozzá a hazai módszertani irodalom gazdagításához, a módszertani kultúra megújulásához. Szerkesztője, Ittzés Mihály pedig elvi és gyakorlati tanácsaival rendkívül hatékonyan segítette a szerzők munkáját, a kiváló kötet megszületését.

S. Szabó Márta

(A PARLANDO szíves engedélyével)

Kottabemutatónk a Rózsavölgyi Szalonban

Kiadónk az idén megjelent pedagógiai kiadványokról kottabemutatót rendezett szeptember 12-én a Rózsavölgyi Szalonban.

Új kezdeményezésünk, hogy a tanévkezdés első napjaiban bemutatjuk azokat az új kiadványainkat, amelyeket kifejezetten zeneiskolásoknak szánunk. Ezek az alkalmak lehetőséget kínálnak a kiadó munkatársaival, a kiadványok szerzőivel, szerkesztőivel való beszélgetésre, és néhány darab is elhangzik a bemutatott kottákban szereplő művekből.

A csütörtök délelőtti esemény vendégei az Ad libitum című kamarazenei kottasorozat közreadói, Soós András és Zempléni László és a Bevezetés az avantgárdba furulyásoknak című kotta szerzője, Bali János voltak. 

Boronkay Antal ügyvezető igazgató elmondta, hogy a zeneiskolákat továbbra is nagyrészt a zeneműkiadó látja el kottákkal, így nagyon fontosnak tartja megerősíteni a pedagógusok, az iskolaigazgatók és a kiadó munkatársainak szakmai együttműködését. Kerékfy Márton főszerkesztő az idén megjelent és a még csak most tervezett zenepedagógiai kiadványokról beszélt, és beavatta a közönséget a kiadói szerkesztőség munkafolyamataiba. Sigrai László kottakiadói igazgató a fúvószenekari repertoár növekvő szerepéről számolt be. 

 

A zeneműkiadó legújabb sorozata, az „Ad libitum” a kamarazene-oktatás számára készült. Egyes kötetei duókat, triókat vagy kvartetteket tartalmaznak, könnyű, középhaladó vagy haladó nehézségi fokon. Valamennyi darab átirat vagy feldolgozás, hiszen a kötetek szerkesztésekor elsődleges szempontunk az volt, hogy a hangszer-összeállítás tekintetében a lehető legszabadabban variálható, értékes és érdekes kompozíciók gyűjteményét bocsássuk egyrészt a zeneiskolások, másrészt a saját örömükre muzsikáló felnőttek rendelkezésére.

A „Haladó kvartettek” kötetből két ismert művet játszottak el a Weiner Leó Konzervatórium növendékei egy hagyományosnak nem mondható két fuvola, vibrafon, cselló összeállítású együttessel – igazolva a kiadvány célkitűzését. 

Bali János, a „Bevezetés az avantgárdba” szerzője lenyűgöző előadást tartott arról, hogy hogyan lehet haladó és kreatív zenei gondolkodásra ösztönözni a diákokat. Az egyfelől improvizálásra, komponálásra buzdító fejezeteket, másrészt „kész” kortárs zeneműveket tartalmazó kiadvány izgalmas zenei kalandokra ad lehetőséget nem csak furulyán, hanem  más hangszereken, akár különféle hétköznapi tárgyak (például mobiltelefonok) bevonásával. A kötet célja nem főfoglakozású zeneszerzők képzése, hanem csupán a gyerekek és minden érdeklődő ösztönzése a hang hallgatásának és formálásának éltető és örömöt adó tevékenységeire.

Ad libitum - kamarazene tetszőleges hangszer-összeállításra

Legújabb kamarazenei sorozatunk egyes kötetei duókat, triókat vagy kvartetteket tartalmaznak, könnyű, középhaladó vagy haladó nehézségi fokon. Valamennyi darab átirat vagy feldolgozás, hiszen a kötetek szerkesztésekor elsődleges szempontunk az volt, hogy a hangszer-összeállítás tekintetében a lehető legszabadabban variálható, értékes és érdekes kompozíciók gyűjteményét bocsássuk egyrészt a zeneiskolások, másrészt a saját örömükre muzsikáló felnőttek rendelkezésére. A szólamok hangterjedelme és fekvése lehetővé teszi, hogy a művek az igényekhez és a lehetőségekhez igazodva, a megadott hangszerek bármely kombinációjával előadhatók legyenek.

Tantervek - kották

Az MZMSZ honlapján megtalálhatók a tanszakok szerinti bontásban felsorolt tantervek.
A tantervekben szereplő kottákat és további ajánlatainkat - újdonságokat, külföldi kiadványokat - megtalálhatják weblapunk "Részletes kereső"-jében.

Külföldi kotta-tananyagok

Folyamatosan bővítjük kínálatunkat az alapfokú zeneoktatás tantervében szereplő külföldi kottákkal, melyeket immár épp olyan egyszerű megvásárolni, mint a hazai kiadású kiadványokat.  A Részletes keresőben kifejezetten ezekre a kiadványokra is lehet keresni.

A külföldi kották árát a külföldi kiadók határozzák meg.

Hangjegyfüzetek
Kottapapír, hangjegyfüzet
Kottapapír, hangjegyfüzet
Kottapapír, hangjegyfüzet
Kottapapír, hangjegyfüzet
Kottapapír, hangjegyfüzet