Hírlevél

Értesüljön új kiadványainkról, ajánlatainkról email-ben!

Kapcsolat

Telefon: (06-1) 236-1105

Fax: (06-1) 236-1101

Email: info­@­emb.hu

További címek...

EMB Radio
Az EMB Rádióban részleteket hallgathat meg a kiadványainkban megjelent zenékből. Ha valamelyik felkelti a figyelmét, kattintson a futó feliratra, hogy további információkhoz jusson a műről.
Csicsergő zenei előképző

Zeneiskolai kották, zenepedagógiai hírek

Új gyakorlófüzet ifjú csellistáknak

A Játssz csellón! című gyakorlófüzet 5-8 éves kezdő csellistáknak készült. 88 dallamból álló anyagát nagyrészt magyar nép- és gyerekdalok, kisebb részt könnyű gyakorlatok alkotják. Rajzokkal, színes kottafejekkel és lényegre törő magyarázatokkal játékosan és élményszerűen vezeti be a gyerekeket a zene és a gordonkajáték alapelemeibe, és bizonyosan további inspirációt nyújt majd a kezdőkkel foglalkozó gordonkatanárok számára.

''A gyakorlófüzet felépítése szakmailag kiváló, módszertanilag helyes. A feladatok jól épülnek egymásra, megfelelő ütemben kínálva lehetőséget a növendékek számára. A technikai tudás elsajátíttatása mellett fontosnak tartom, hogy a gyerekek ismerik a dalokat, ugyanakkor a rájuk épülő gyakorlatok változatosak, a tanár számára lehetővé téve a technikai fejlesztés és az élvezhetőség összehangolását. A kiadvány kivitelezése rendkívül igényes, a gyerekek számára különösen vonzó, izgalmas.'' (Kokas Ágnes)

Csuka Tímea (*1967) Berettyóújfaluban született, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola miskolci tagozatán szerzett szolfézs- és gordonkatanári diplomát. 2011 óta a kaposvári Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola gordonkatanára. Évtizedek óta foglalkozik óvodások és kisiskolások komplex zenei nevelésével, Zeneovi címmel óvónők és zenetanárok számára írt gyakorlati kézikönyvet, míg ZeneMeseRegény című kötete zenével illusztrált történeteket tartalmaz gyerekek számára.

Megújul a 'Kezdők muzsikája' sorozat

45 évvel ezelőtt, 1969 nyarán indítottuk el „Kezdők muzsikája” című sorozatunkat, azzal a céllal, hogy a hangszertanulás első három–négy évére a régmúlt századok muzsikájától kezdve egészen kortársaink zenéjéig változatos és igényes előadási repertoárt állítsunk össze a zeneiskolások számára.

A sorozat rendkívül sikeresnek bizonyult; ezt mutatja az is, hogy máig nem kevesebb, mint 55 kötete látott napvilágot. A „Kezdők muzsikája” népszerűsége az utóbbi években sem csökkent, a kötetek többsége iránt mind itthon, mind külföldön folyamatos az érdeklődés. Tovább...

Digitális tankönyvtár

Örömmel adunk hírt arról, hogy számos régebben kiadott könyvünk megtalálható a Digitális tankönyvtárban. (Schoenberg: A zeneszerzés alapjai; Gárdonyi: Elemző formatan; Nagy: Partitúraolvasás, partitúrajáték; Ligeti: Klasszikus összhangzattan)

Válaszd a zenét!

Válaszd a zenét - tedd életed részévé. Ezt a jelszót tűztük zászlónkra az idén.

Ma már bárhol vagyunk is, zene vesz minket körül. Sokkal intenzívebben és folyamatosabban érnek minket zenei ingerek, mint elődeinket valaha is a történelem során. De vajon milyen a viszonyunk a zenével? Passzív-e vagy aktív? Csak fogyasztjuk, vagy műveljük is?

Mi az EMB-nél tudjuk, hogy zenélni öröm. Olyan öröm, amely meg is sokszorozódik azáltal, hogy másoknak játszunk. A jó zene művelése révén ráadásul egyedülálló képességeknek és értékeknek is a birtokába jutunk: a koncentráció, a nyitottság, az érzékenység, a másokra figyelés, az együttműködés értékéhez.

Célunk, hogy kiadványaink révén minél több gyereket, fiatalt és felnőttet segítsünk a zenélés örömének és értékének megtapasztalásához. 

A kortárs zene arcai a zenepedagógiában

Az Editio Musica egyik büszkesége Kurtág György Játékok című zongoradarab-gyűjteményének egyre gyarapodó sorozata. Mellette most két újabb, „rokon” kiadvánnyal  gazdagodik a kiadó katalógusa: Bali János izgalmas és inspiráló műve, a Bevezetés az avantgárdba furulyásoknak, valamint Orbán György kétkötetes, minden ízében egyéni műve, a Kétágú síp ― alcíme szerint: „Zongoradarabok haladóknak a polifónia gyakorlására”.

A három vállalkozás, a lényeges különbségeken túl (terjedelem, apparátus, „célközönség”) fontos közös vonásokat is mutat. Ilyen például a múlt zenéivel való intenzív kapcsolat, vagy az improvizatív elemek hangsúlyozott jelenléte de leginkább az, hogy a pedagógiai célon messze túlmutatva, jelentékeny, izgalmas és félreismerhetetlenül egyéni hangú kompozíciók sorával gazdagítják a kortárs zenei repertoárt. 

Tovább...

Papp Károlyné, Spiegel Marianna: Alapfokú szolfézstanítás a gyakorlatban

Kiváló kötettel gyarapodott a zenepedagógiai, módszertani szakirodalom.

Címében ugyan a szolfézstanítás gyakorlatát jelöli meg, a kötet azonban nemcsak a szolfézstanítás, hanem a zenetanítás korszerű kézikönyve lehet, s nemcsak alapfokon.

A szerzők a zeneoktatás több területén és szintjén is sok évtizedes gyakorlattal rendelkező, kiváló pedagógiai eredményeket felmutató tanáregyéniségek, akik nemcsak a jó tanár, hanem a felkészült szakember példáját is mutatják.

Nehéz feladatot vállaltak, hiszen hasonlóan összegző, a magyar zeneoktatás filozófiai-pedagógiai alapjait tisztán felmutató, s ahhoz kapcsolódóan módszertani-gyakorlati utakat és összefüggéseket bemutató kötet – mondjuk ki: módszertankönyv – nem véletlenül hiányzik az elmúlt időszak kiadványai közül. Az a sokrétű tanári munka ugyanis, amelyet a szolfézstanítás igényel, nehezen összegezhető, rendszerezhető. A szerzők arra vállalkoztak, hogy az ismereteik és tapasztalataik szerinti legfontosabb zenepedagógiai alapelveket idézzék vagy megfogalmazzák, s ehhez kapcsolódóan rendszerbe foglalják a tanítás és a készségfejlesztés gyakorlati lehetőségeit.

Az idézetek elsősorban Kodály Zoltán zenepedagógiai vonatkozású írásaiból, valamint Dobszay László A hangok világa című tankönyvsorozatának Útmutató köteteiből valók. A mély szakirodalom-ismeretről tanúskodó, az idézett gondolatokat szövegösszefüggéseiben közreadó válogatás kiválóan alkalmas az olvasó tájékozottságának gazdagítására. Különösen igaz ez Kodály kevésbé ismert írásai, azokból a szolfézstanítás szempontjából fontos elemek kiemelésére, valamint Dobszay zenepedagógiai megállapításai, módszertani útmutatásai szakszerű értelmezésére. Idézik a szerzők zenepedagógiánk több kiváló személyiségének gondolatait is, a hangszertanítás és az általános pedagógia szakterületén tevékenykedők szakmai véleménye pedig erősítően hat a zenetanítás komplexitásában hívő szakemberekre.

A kötet szerzői vallják: zenét kell tanítani szolfézsórákon is, miközben a növendékek elméleti ismereteinek gyarapítása, készségeinek fejlesztése a kiemelt feladat. A Dobszay-féle kitűnő alapgondolat, a zenei teljesség jelenléte a zeneórákon a stílusérzéket fejleszti, és a stílusismeretet gazdagítja, s egyben olyan zenei nyelvi környezetet ad, mely ideális az élményt adó, aktív muzsikálás folyamatos gyakorlatára is. Ennek a körforgásnak – a teljes zenéből kiinduló, bizonyos elemeket kiemelő, tudatosító és gyakoroltató, majd a zenéhez visszatérő folyamatnak – a megvalósításához ad utakat a kellő pedagógiai körültekintéssel összeállított és módszertanilag rendkívül gazdag kötet. A szakkönyv a szolfézstanítás módszertani alapjainak bemutatásakor kitér a hangszer- és szolfézstanítás kapcsolatára is.

Kiválóan alkalmazható módszertankönyvként e kötet a zenetanárjelöltek képzésében, hiszen részletesen tárgyalja a szolfézstanítás feladatait: a daltanítás és a zenei elemek tanításának folyamatát, a készségfejlesztés lehetőségeit, a zenei ismeretek tanításának módozatait, valamint a készségek és ismeretek alkalmazásának tanári feladatait. Mindezt rendkívül gazdag zenei és szemléltető anyag közzétételével teszi, világosan megfogalmazott utakat és lehetőségeket megmutatva a tanárjelöltnek.

A már pályán lévő tanár pedig a könyvet forgatva felfrissítheti módszertani gyakorlatát, melyre – valljuk be – gyakrabban lenne szükség. S persze a megerősítés is fontos: ha a szerzők zenepedagógiai elképzeléseivel és gyakorlati megoldásaival rokon módon tanít valaki, ennek felismerése megerősíti napi tevékenységében.

A könyv tartalma nemcsak az alapfokú oktatásra vonatkozik: szemléletmódja továbbvihető, módszertani folyamatai pedig behelyettesíthetők a középfokú oktatás tananyagával is.

A kötet megrendelője és kiadója, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete jelentős módon járult hozzá a hazai módszertani irodalom gazdagításához, a módszertani kultúra megújulásához. Szerkesztője, Ittzés Mihály pedig elvi és gyakorlati tanácsaival rendkívül hatékonyan segítette a szerzők munkáját, a kiváló kötet megszületését.

S. Szabó Márta

(A PARLANDO szíves engedélyével)

Ad libitum - kamarazene tetszőleges hangszer-összeállításra

Legújabb kamarazenei sorozatunk egyes kötetei duókat, triókat vagy kvartetteket tartalmaznak, könnyű, középhaladó vagy haladó nehézségi fokon. Valamennyi darab átirat vagy feldolgozás, hiszen a kötetek szerkesztésekor elsődleges szempontunk az volt, hogy a hangszer-összeállítás tekintetében a lehető legszabadabban variálható, értékes és érdekes kompozíciók gyűjteményét bocsássuk egyrészt a zeneiskolások, másrészt a saját örömükre muzsikáló felnőttek rendelkezésére. A szólamok hangterjedelme és fekvése lehetővé teszi, hogy a művek az igényekhez és a lehetőségekhez igazodva, a megadott hangszerek bármely kombinációjával előadhatók legyenek.

Tantervek - kották

Az MZMSZ honlapján megtalálhatók a tanszakok szerinti bontásban felsorolt tantervek.
A tantervekben szereplő kottákat és további ajánlatainkat - újdonságokat, külföldi kiadványokat - megtalálhatják weblapunk "Részletes kereső"-jében.

Külföldi kotta-tananyagok

Folyamatosan bővítjük kínálatunkat az alapfokú zeneoktatás tantervében szereplő külföldi kottákkal, melyeket immár épp olyan egyszerű megvásárolni, mint a hazai kiadású kiadványokat.  A Részletes keresőben kifejezetten ezekre a kiadványokra is lehet keresni.

A külföldi kották árát a külföldi kiadók határozzák meg.

Hangjegyfüzetek
Kottapapír, hangjegyfüzet
Kottapapír, hangjegyfüzet
Kottapapír, hangjegyfüzet
Kottapapír, hangjegyfüzet
Kottapapír, hangjegyfüzet