Composer: Kalmár László (21 items)
Kalmár: Ad Blasium (13199) Brass Quintet Kalmár: Cycles (6821) String Orchestra Kalmár: Six European Children's Songs (5994) Children's Choir Kalmár: Hora eius (12995) Kalmár: Invenzioni (7613) Piano Kalmár: Chorale (8888) More Clarinets Kalmár: Monologo (6332) Guitar Kalmár: Monologo 2 (8346) Violin Kalmár: Monologo 3 (8572) Flute Kalmár: Monologo 4 (12444) Violoncello Kalmár: Morfeo (8919) String Quartet Kalmár: Four Canons (5677) Piano Kalmár: Négy madrigál (8402) Upper Voices Kalmár: Quavers (7370) Piano Duet Kalmár: Readings (12861) Chamber Orchestra Kalmár: Ornare volo (12019) Mixed Voices Kalmár: Rubáiyát (8389) Upper Voices Kalmár: Senecae sententiae (8641) Mixed Voices Kalmár: Szivárvány havasán (12779) Mixed Voices Kalmár: Sonata (6485) Flute and Piano Kalmár: Trió (6158) Mixed Chamber Trio